Laden Evenementen

Op donderdag 5, 12, 19, 26 oktober en 2 november 2017 organiseert NLcoach in het het Anky Education Center in Erp de leergang praktisch trainen en coachen met ActionType. Alle bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen om 21.00 uur. De cursus  wordt verzorgd door Peter Murphy en Bennie Douwes.

ACHTERGRONDPROGRAMMADOCENTENKOSTENLICENTIEPUNTENINSCHRIJVENANNULEREN
Achtergrond:

Waarover gaat ActionType
Het is jou vast weleens opgevallen dat mensen op hun typisch eigen manier in situaties reageren en handelen. Dat doen de leden van jouw team, dat doe je ook zelf. Onder­ling kunnen daarin flinke verschillen zitten. Waar de één gevoelig op een bepaal­de situatie reageert, gaat de ander met diezelfde situatie luchtigjes om. Sommige mensen reageren heel direct als hen iets wel of niet zint, andere mensen houden hun reactie voor zich omdat ze het laten bezinken en er eerst over willen nadenken. Wellicht schieten jou al allerlei ken­merkende voorvallen en reacties te binnen, thuis, op het werk, op school en uiteraard tijdens trainin­gen en wedstrijden.

Het herkennen en begrijpen van persoonlijke voorkeuren speelt een belangrijke rol in de sa­men­werking tussen coach en sporter. Zeg maar in het communiceren. Er ontstaat begrip voor de beleving en het handelen van de ander. Dat speelt zich niet alleen af in de samen­werking tussen coach en sporter, maar tevens in de wisselwerking tussen de sporters onderling. Alleen mensen die volledig zichzelf zijn, kunnen het allerbeste uit zichzelf halen.

Hier raken we de kern van per­soonlijke groei, namelijk de verbinding met wie je zelf bent (oftewel het unieke van de eigen identiteit).

Profielen als hulpmiddel

ActionType is een benadering die aan de hand van vier invalshoeken uitlegt hoe de voor­keuren van mensen zijn gestructureerd.

De vier invalshoeken Waar ligt de voorkeur
Hoe raak jij gestimuleerd Door jouw omgeving (E) Door jouw innerlijke wereld (I)
Hoe verzamel jij informatie Zintuiglijk (S) Intuïtief (N)
Hoe beslis jij Met het hoofd (T) Met het hart (F)
Hoe is jouw leefstijl Afrondend (J) Opties open houdend (P)

Zo ontstaan de profielen, zoals ENTJ, ISFP, et cetera. ActionType laat zien dat ieder mens naast een persoonlijke voorkeurskant een ontwikkelkant heeft. Dingen die zich aan jouw ontwikkelkant bevinden gaan jou minder gemakkelijk af en kosten veel meer ener­gie. Spor­ters kunnen pas effectief aan hun ontwik­kel­kant werken als ze eerst in hun kracht zijn geko­men. Net als in het gewone leven gaat het mis als iemand te heftig of te lang achtereen aan zijn ontwikkelkant moet werken. In talentontwikkeling en (top)sport is dat een valkuil, we kunnen het meeste leren aan de ontwikkelkant maar hoe doe je dat om het ple­zier in al die trainingsuren te behouden en te presteren?

Unieke inzichten in individuele motoriek

ActionType gaat niet alleen over mentale voorkeuren, het geeft tevens inzicht in de werking van de persoonlijke motoriek. Ook die is gekoppeld aan individuele kenmerken van de herse­nen. Het is niet verwonderlijk dat mensen verschillend van elkaar bewegen en hoe over­heersend nature daarin is. Kijk maar eens naar de techniekverschillen die we in vrijwel alle sporten aan de wereldtop waarnemen. De generieke ideale techniek bestaat dan ook niet, waar het om gaat is dat je binnen jouw voorkeurs­mo­toriek de beste oplossing voor een actie weet te vinden. Hoe het bij de individuele spor­ter werkt, dat hoort in training en coaching centraal te staan. ActionType biedt vanuit meerdere dimensies unieke inzichten.

Leergang ActionType

Dat geldt eveneens voor hoe het onder toenemende druk, spanning en stress bij de sporter werkt. Waar het in prestatiegedrag steeds om gaat is de eenheid van cognitie, emotie en motoriek bij de individuele sporter tot stand te brengen en langs die weg de vertrouwens­re­latie en de samenwerking te optimaliseren.

Wat ActionType absoluut niet is, is een vrijbrief om het maar op een eigen manier te doen. Wat het wel doet is sporter en coach inzicht bieden en ondersteunen om het allerbeste uit de onderlinge samen­werking en het talent van de sporter te halen.

Kort samengevat:

ActionType leert de sportcoach om de individuele voorkeuren van zijn sporters zo te verbinden met de interne logica van zijn sport dat economie van bewegen, efficiëntie en betere expressie van het talent zichtbaar worden. Hij krijgt nu wat hij cognitief, emotioneel en motorisch nodig heeft en niet wat hij wil.

Programma:

Het is niet ‘one size fits all’ of ‘be like me’. Of het nu om mentale (cognitieve) of motorische voorkeuren gaat, mensen en dus ook sporters verschillen onderling wezenlijk in hun voor­keursgedrag. Het individuele aspect zit op een onbewust niveau zo diep in ons ge­worteld dat we er in het trainen en coachen van mensen niet om heen kunnen. ActionType® geeft jou de benodigde inzichten en handreikingen waarmee je op de sportvloer maatwerk aan jouw sporters kunt leveren en dat voor een breed scala aan onderwerpen binnen het coach­vak. Hiervoor heb je het actiontype profiel nodig. Het bijzondere is dat je de verschillende dimen­sies van het profiel motorisch leert testen en daarmee ook de relatie tussen het indivi­dueel cognitieve, emotionele en motorische ervaart.

Dag 1 – donderdag 5 oktober 2017 van 14.00 – 21.00 uur ( AT basic 1)
Zelfinzicht en zelfexpressie 
Je bepaalt met behulp van motorische testjes jouw eigen actiontype profiel en leert de voorkeuren van jouw sporters herken­nen. Hierdoor ontstaat de basis voor het opbouwen van de vertrouwens­relatie die nodig is om jouw sporter in zijn of haar kracht te zetten. Alleen sporters die zich volledig met de eigen identiteit weten te verbinden halen het allerbeste uit zichzelf.

Daarin speelt ook de individuele motoriek een belangrijke rol. Lichaam en geest zijn niet te scheiden en belangwekkend onderzoek van o.a. neurowetenschapper Rodolfo Llinȧs toont aan dat in de onderlinge wisselwerking de motoriek dominant is. Deze dag geeft tevens inzicht in het elementaire onderscheid tussen Walking from the Bottom (WB) en Walking from the Top (WT). Twee verschillende dynamie­ken die aan de basis staan van de zelfexpressie van de sporter.

Dag 2 – donderdag 12 oktober 2017 van 14.00 – 21.00 uur (AT basic 2)
Vier motorische hoofdstijlen

De diversiteit aan motoriekstijlen in de wereldtop maakt duidelijk dat de ideale tech­niek niet bestaat. Sterker nog techniekvorming is op alle niveaus per­soonsgebon­den. Na een verdere verdieping op WB/WT en de betekenis daarvan in het voorbe­reiden en doorvoeren van acties, krijg je inzicht in de voorkeursvolgorde van de in­zet van grove en fijne motoriek.

Langs deze weg maak je ken­nis met de kenmerken van de vier motorische hoofd­stijlen, leer je deze observeren en in verband te brengen met de interne logi­ca van jouw sport. In de motorische stijl zit ook ingesloten of sporters geassocieerd (heup- en schoudergordel bewegen gekoppeld) dan wel gedissocieerd (schoudergordel beweegt onafhankelijk van de heupgordel) hun acties uitvoeren. De implicaties voor het geven van afgestemde aanwijzingen zijn talrijk.

Daarnaast laten we zien hoe hoog- en laagfrequente waarnemingen sporters ken­merken. Vanaf dag 2 bouwen we ook de werking van het visuele systeem op, want het is nog altijd de kwaliteit van de waar­ne­ming die de kwaliteit van de handeling bepaalt. Er worden zowel ten aanzien van de motoriekstijlen als de werking van het visuele systeem extra motorische testjes gedemonstreerd, die te­vens een check vormen op combi­n­­aties van dimensies binnen het profiel.

Dag 3 – donderdag 19 oktober 2017  van 14.00 – 21.00 uur (AT pro 1)
Afgestemde coaching en communicatie

Verschillen in hersenhelftdominantie typeren sporters in hun voorkeursgedrag. De een heeft meer een taakgerichte instelling, de ander blinkt uit door zijn creatieve handelen in vrijheid. Hier doemt een onderscheid tussen meer trainingsmodus en meer wedstrijdmodus op en dat in het besef dat je beide onderdelen voor elke sporter wilt optimaliseren. Hoe bedien je taakgerichte sporters en hoe doe je dat met sporters die het vooral van improviseren moeten hebben, terwijl je tegelijkertijd dat wat ze van nature min­der hebben bij hen mee ontwikkelt? ActionType geeft de benodigde inzichten.

Bijzonder is ook het aan hersenhelftdominantie gekoppelde motoroog. Het motor­oog vormt de ingang voor de aansturing van de voorkeursmotoriek en werkt als een radar. Het zorgt er voor dat richting, snelheid en dreiging eerder, sneller en beter wordt opgepakt. Het verschil tussen een proactief blikveld links of rechts kent tactische en strategische consequenties om voorkeursacties adequaat in te kunnen zetten.

Hersenhelftdominantie vormt tevens de opmaat voor het bepalen van de mentale cyclus, met voorop de dominante mentale functie. Deze is gedurende het gehele leven de koersbepaler van de sporter, leidt hem of haar de weg en kent een cru­ciale functie in communicatie, coaching, training en daarmee in het open houden en versnellen van de ontwikkeling. Uiteraard heb je zelf als trainer- coach ook jouw koersbepaler en eigen wijze van communiceren. Hoe schakel je van daaruit naar wat de sporter nodig heeft? Zijn dominante mentale functie vormt samen met de kernbehoeften van zijn temperament de eerste ingang.

Dag 4 – donderdag 126 oktober 2017 van 14.00 – 21.00 uur (AT pro 2)
Training en ontwikkeling

Op deze dag komen de meest recente ActionType inzichten aan bod. Het eerste daarvan is dat het geen statisch maar een dynamisch model is. Daarmee wordt bedoeld dat het benutten van voorkeuren in relatie staat tot de omstandig­heden. Achter ons voorkeursprofiel gaat een diepere dynamiek schuil. Deze zorgt er o.a. voor dat we ons aan kunnen passen als de context daarom vraagt. Mensen zijn daarop toegerust, maar hoe gemakkelijk gaat ze af? Het heeft ook te maken met wat er onder toe­nemende druk, inclusief het omgaan met spanning en stress gebeurt.

De implicaties hiervan zijn aanzienlijk, niet alleen het positief denken komt onder druk te staan, maar ook het motorisch handelen. We laten zien wat de betekenis hiervan is en reiken in stappen aan hoe voorko­men kan worden dat het schaduw­profiel ongewenst optreedt en hoe – als dat toch het geval is – elk type zijn eigen effectieve coping kent om zo snel moge­lijk in de persoonlijke voorkeurdynamiek terug te komen.

Een ander uniek inzicht is dat sporters op verschillende wijze met de intentie van hun handelen zijn verbonden. Daarmee werpt het een blik op allerlei samenwer­kings­dogma’s zo­als die in de praktijk worden ervaren. Dit niet alleen in de algeme­ne omgang en voor het nemen van beslissingen, maar tevens als het om het samenspel tussen sporters in het veld gaat. Om ze tot bloei te laten komen en het team nog beter te laten renderen is er ook in de onderlinge afstemming maatwerk nodig.

Dag 5 – donderdag 2 november 2017 van 14.00 – 21.00 uur (AT pro 3)
Toepassing in teams en groepen

Op dag 5 komen we uit bij de concrete toepassing in de praktijk en wel onder het motto ‘move to your next level’. Dit ActionType credo staat voor jouw ontwikkeling als coach en die van jouw sporters. Hoe werkt ontwikke­ling en wat betekent het in alle eenvoud voor de praktijk van jouw trainingen en coa­ching? De coach van de toekomst functioneert authentiek en weet tegelijkertijd zijn sporters langs een indi­vidueel afge­stemde weg te begeleiden om zo de samenwerking met maatwerk van de benodigde vertrouwensbasis te voorzien.

Nieuw is dat naast een keur aan be­schikbare groepslenzen, het praktisch werken met ActionType ondersteund kan wor­den met een digitale mo­dule, zoals die binnen het softwaresysteem van Coach360 voorhanden is. De invalshoeken zijn talrijk: afgestemd coachen op de dominante mentale functie, temperament, veranderings­bereidheid, leerstijl, interactiestijl, conflicthanteringsstijl, spanning- en stresshan­te­ring, coaching behoeften, motoriekbehoef­ten, samenspelbehoeften. Ze geven per invalshoek een overzicht van jouw team of groep en bovendien de input om individueel maatwerk te leveren. Het is een ideaal hulpmiddel voor wie met teams en/of trainingsgroepen werkt.

Een van de meest recente inzichten is het principe van de dominante schouder dat een relatie kent met het adequaat opnemen en verwerken van informatie. Er is sprake van clockwise profielen en van counterclockwise profielen. Deze kennen hun specifieke betekenis voor de lengte van de voorbereiding van acties en de door­voering daarvan (inclusief de follow through), alsmede voor de richting waarin de sporter bij weerstand gemakkelijker beweegt. Een eyeopener met hoge prakti­sche waarde.

Samenvattend

De leergang praktisch trainen en coachen met ActionType leidt jou op tot een ware Totaal­coach waardoor je als een gildemeester zowel één op één als in teams maatwerk leert verrich­ten in o.a.:

 • coaching en communicatie;
 • individuele motoriek en techniekvorming;
 • fysieke ondersteuning;
 • ontwikkeling en leren;
 • training en het geven van aanwijzingen;
 • samenwerking als (coach)staf en selectie, alsmede samenspel op het veld;
 • strategische en tactische oplossingen;
 • mentale begeleiding, inclusief spannings- en stress hantering.

In de leergang maken we voor de kennisoverdracht gebruik van diverse methodieken zoals: uitleg, vragen en gedachtewisselingen, motorische testjes, videobeelden, fact papers, pdf’s en ander il­lustre­rend studiemateriaal, casus­sen, kruisbestuiving vanuit andere gezichts­vel­den, opdrach­ten en reflectie.

Docenten:

De cursus wordt verzorgd door Peter Murphy en Bennie Douwes. Gastdocent is Kai de Jager.

Bennie Douwes is ActionType-practioner en seniordocent aan de ActionType Academy Nederland. Als sportinnovator bouwt hij mede aan de leergang ActionType met nieuwe concepten.  Werkt als tafeltennistrainer/coach in de ontwikkeling van talenten en zet daar ActionType in. Hij ondersteunt met zijn ActionType benadering en kennis de nederlandse trainer/coach Danny Heister en zijn club in Dusseldorf. Verder was hij verantwoordelijk voor de ActionTypescholing van de tennistrainer/coaches Tennis Academy Laurense in Amsterdam.

Peter Murphy geldt in de (inter)nationale sportwereld als expert, docent en spreker op het gebied van topsport, coachen en teambuilding en introduceerde in 1996 ActionType in Nederland. Gehard als wedstrijdcoach op nationaal, Europees, wereld- en olympisch niveau kan hij door zijn specialiteit als geen ander de link leggen tussen de route naar succes en presteren op het moment dat het er echt om gaat. Murphy is van huis uit fysiotherapeut en heeft een groot deel van zijn sportieve leven doorgebracht in de volleybalsport – eerst als speler en later als trainer/coach.

Als bondscoach van het Nederlands vrouwenteam (1982-1986 en 1990-1994) veroverde hij in 1991 een zilveren medaille en in 1985 een bronzen medaille op het Europees kampioenschap. Voor die laatste prestatie werden ‘Murphy’s meiden’ door de sportpers uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. Zijn team behaalde in 1992 tijdens de Olympische Spelen in Barcelona een zesde plaats.

Van 1986 tot 1990 was Murphy werkzaam als technisch directeur van de Nederlandse Volleybal Bond. In die functie was hij betrokken bij het Bankrasmodel, dat de herenploeg onder leiding van Arie Selinger (bondscoach van 1986 tot 1989 en in 1992 OS zilver) en later Joop Alberda (1993-1996 OS goud) wereldfaam zou bezorgen.

Vanaf 1996 tot medio 2010 is Murphy werkzaam geweest voor NOC*NSF als prestatiemanager Teamsport, Talentontwikkeling en als projectleider van de leergang Mastercoach in Sports, dat zich richt op bondscoaches. Hij is nu voor de sportkoepel samen met Henk Gemser en Henk Kraayenhof als mentor werkzaam voor de talentcoaches en bondscoaches in het Mastercoach in Sports leertraject.

Aangevangen in 2010 begeleidt Murphy de Ajax1 coachstaf bij de specialistische ondersteuning teamdynamics en bij het opbouwen van actiontype spelersprofielen Ajax1.

Kai de Jager is ActionType-practioner en gastdocent aan de ActionType Academy Nederland. Als hockeytrainer/coach heeft hij zijn sporen ruim verdiend zowel als talentontwikkelaar bij de KNHB ( Nederlands Meisjes B en Jong Oranje) en als clubcoach bij o.a. Oranje Zwart Dames. Ook zaalhockey is een onderdeel van zijn coaching.

Kosten:

 • € 1345,- (excl. 21% BTW) voor leden van NLcoach
 • € 1395,-  (excl. 21% BTW) voor niet-leden van NLcoach (incl. een Basis Lidmaatschap van NLcoach voor één jaar)

Het maximaal aantal deelnemers is 14 personen.

Licentiepunten:

 • Nevobo: 20 punten VT 4 en 5
 • KNSB: 20 punten
 • KNVB: 2 punten
 • KNZB: 2 punten
 • Badminton Nederland: licentiewaardige scholing voor trainers met de licentie  SL3B, SL4B en C
 • KNHS: 40 theoriepunten
 • KNGU: 8 punten
 • KNLTB: 12 PO (B+C licentie)
 • NBB: BT2: 5 punten, BT3: 6 punten, BT4: 7 punten
 • Nevobo: 20 punten
 • KNWU: 10 punten
Inschrijven:

Om je in te schrijven moet je eerst inloggen of registreren. Na inlog of registratie verschijnt voor jou het juiste tarief (leden of niet-leden prijs) en kun je inschrijven. Ben je al ingelogd? Dan verschijnt direct het juiste tarief.

Annuleren:

Indien je onverhoopt verhinderd bent deel te nemen kan iemand anders te allen tijde jouw plaats innemen. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de start van de cursus betaal je €27,50 annuleringskosten. Bij annulering binnen twee weken voor de start van de cursus wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht. Plaatsvervanging en annulering dienen schriftelijk te gebeuren.

Tickets

Leergang ActionType®1,395.00Excl. BTW
Login to purchase